Basınla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Basınla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görevleri;
a) Bakanlığın basınla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak,
b) Bakanlık ve bağlı kurumlar hakkında medyada (yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında) çıkan haber, yorum ve eleştirileri izlemek, ilgili makamları bilgilendirmek,
c) Acil müdahale gerektiren haberler hakkında ilgili birimler tarafından gerekli işlemlerin başlatılması için düzenlemelerde bulunmak, takibini yapmak,
ç) Cevap ve düzeltme hakkı gerektiren haberlerle ilgili Hukuk Müşavirliği ve diğer ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmak,
d) Bakanlık merkez teşkilatı birimlerine basın yayın organları tarafından yapılan çekim, röportaj, programa davet vb. konularda yapılan talepleri değerlendirerek, gerekli onay işlemlerini yürütmek,
e) Kurum içi etkinlik ve organizasyonlarda fotoğraf, kamera çekimi, grafik tasarım işlemlerini yapmak, bunları arşivlemek,
f) Bakan adına özel günlere ilişkin mesajlar hazırlamak,
g) Basın yayın organları ile olan ilişkileri düzenlemek,
ğ) Protokolde, basınla ilişkilerle ilgili çalışmalara katılmak,
h) Bakanlığın politikaları doğrultusunda kamuoyu oluşturmak amacıyla medyaya bilgi aktarmak,
ı) Basın haberleri, basın bültenleri ve basın duyuruları hazırlamak ve yayınlanması amacıyla ilgili medya kuruluşlarına göndermek,
i) Medyadan sağlanan bilgi, yorum, eleştiri ve değerlendirmeleri, yapılacak çalışmalarda dikkate alınmak ve hizmetlerin gelişimine katkıda bulunmak açısından Müşavir ve ilgili birimlerle paylaşmak,
j) Bakanlık web sayfasının yapılandırılması, güncellenmesi, sosyal medya (facebook, twitter) uygulamalarının içeriğini oluşturma çalışmalarına katkıda bulunmak,
k) Hizmetleri iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
l) Görev alanı ile ilgili olarak verilen diğer işleri yapmak.