Halkla İlişkiler Birimi

Halkla İlişkiler Biriminin görevleri;
a) Bakanlığın halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak,
b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını değerlendirmek, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
c) Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) kanalı ile yapılan başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
ç) Vatandaşların mektup, e-mail, telefon vb. yollarla ilettikleri talep, şikayet, görüş ve önerilerine ilişkin başvuruları almak, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
d) Birimin hizmetleri ile ilgili seminer, sempozyum, konferans, toplantı ve hizmet içi eğitimlere katılmak,       
e) Hizmetleri iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
f) Birimin hizmetlerine ilişkin rapor, bilgi notu vb. düzenlemek,
g) Görev alanı ile ilgili olarak verilen diğer işleri yapmak,
ğ) Hizmete ilişkin veri kayıtlarını tutmak ve istatistiksel değerlendirmeler yaparak veri tabanı oluşturmak,
h) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile yapılan ortak çalışmalara ve toplantılara katılmak,
i) Görev alanı ile ilgili olarak mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek,