Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri;
a)  Müşavirliğin gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek,
b)Müşavirlik arşiv hizmet ve faaliyetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlemek ve yürütülmesini sağlamak,
c)Müşavirliğin bütçesini, ayrıntılı harcama programını hazırlamak, ödeme takip, tahakkuk ve kesin hesap işlemlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe hazırlama ve uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve mali istatistikleri hazırlamak, gerçekleşmesini sağlamak, ödeneklerin ayrıntılı muhasebesini tutmak ve kesin hesabı çıkarmak,
ç) Müşavirliğin satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, taşınır veya taşınmaz kayıtlarını tutmak,
d)Müşavirliğin demirbaş malzemelerinin bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek,
e)Herhangi bir davaya konu olmuş veya olmamış Müşavirliğe gelen mal varlığı ya da
ilgi istek yazılarına cevap vermek,
f) Müşavirliğin resmî mühür ve birimlerin kaşe yaptırılması ile ilgili iş ve işlemlerini
yürütmek,
g)Müşavirliğin insan gücü planlaması ve personel ihtiyacı ile ilgili çalışmaları yapmak,
ğ) Müşavirlik personelinin sözleşme, maaş, ek ders ücreti, görev yolluğu, kişi borçları
vb. ödemeleri ile sendika üyeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
h) Müşavirlik personelinin, izin, sağlık raporu, istifa, emeklilik gibi özlük işlemleri,
göreve ilişkin seyahat ve benzeri işlemleri yürütmek,
ı) Müşavirlik personelinin disiplin, ödül ve ceza hukuku ile ilgili iş ve işlemlerini takip
etmek,  gizlilik ilkesine uygun olarak gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,
i)Vekâleten görevlendirme işlemlerini koordine ve takip etmek,
j)Personel devam kontrolü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve takibini yapmak,
k) Müşavirlik personelinin memnuniyeti ile performans ve motivasyonunun
arttırılması amacıyla önerilerde bulunmak, gerekli çalışmaları yapmak,
l) Müşavirlik çalışanlarına yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet içi eğitim programları planlamak ve yürütmek,
m) Müşavirlik özel hizmet alımı personelinin sevk ve idaresini yapmak,
n) Müşavirliğin sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile eşgüdüm içinde planlamak ve yürütmek,
o)Görevlerin ifasında, her aşamada Müşavirliğe bağlı tüm birimler ve ilgili diğer birim
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
ö) Müşavirliğin Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre yerine getirilmesi gereken iş ve işlemleri yürütmek,
p)  Müşavirliğin temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, haberleşme, taşıma ve benzeri hizmetleri Bakanlığın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,
r) Birimleri arasında iletişim hizmetlerini koordine etmek, ortak yapılacak iş ve işlemleri takip etmek,
s) Görev alanı ile ilgili olarak mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek,