Birimlerimiz

Basınla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Basınla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görevleri;

a) Bakanlığın basınla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak,

b) Bakanlık ve bağlı kurumlar hakkında medyada (yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında) çıkan haber, yorum ve eleştirileri izlemek, ilgili makamları bilgilendirmek,

c) Acil müdahale gerektiren haberler hakkında ilgili birimler tarafından gerekli işlemlerin başlatılması için düzenlemelerde bulunmak, takibini yapmak,

ç) Cevap ve düzeltme hakkı gerektiren haberlerle ilgili Hukuk Müşavirliği ve diğer ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmak,

d) Bakanlık merkez teşkilatı birimlerine basın yayın organları tarafından yapılan çekim, röportaj, programa davet vb. konularda yapılan talepleri değerlendirerek, gerekli onay işlemlerini yürütmek,

e) Kurum içi etkinlik ve organizasyonlarda fotoğraf, kamera çekimi, grafik tasarım işlemlerini yapmak, bunları arşivlemek,

f) Bakan adına özel günlere ilişkin mesajlar hazırlamak,

g) Basın yayın organları ile olan ilişkileri düzenlemek,

ğ) Protokolde, basınla ilişkilerle ilgili çalışmalara katılmak,

h) Bakanlığın politikaları doğrultusunda kamuoyu oluşturmak amacıyla medyaya bilgi aktarmak,

ı) Basın haberleri, basın bültenleri ve basın duyuruları hazırlamak ve yayınlanması amacıyla ilgili medya kuruluşlarına göndermek,

i) Medyadan sağlanan bilgi, yorum, eleştiri ve değerlendirmeleri, yapılacak çalışmalarda dikkate alınmak ve hizmetlerin gelişimine katkıda bulunmak açısından Müşavir ve ilgili birimlerle paylaşmak,

j) Bakanlık web sayfasının yapılandırılması, güncellenmesi, sosyal medya (facebook, twitter) uygulamalarının içeriğini oluşturma çalışmalarına katkıda bulunmak,

k) Hizmetleri iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

l) Görev alanı ile ilgili olarak verilen diğer işleri yapmak.

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri;

a)  Müşavirliğin gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek,

b)Müşavirlik arşiv hizmet ve faaliyetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlemek ve yürütülmesini sağlamak,

c)Müşavirliğin bütçesini, ayrıntılı harcama programını hazırlamak, ödeme takip, tahakkuk ve kesin hesap işlemlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe hazırlama ve uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve mali istatistikleri hazırlamak, gerçekleşmesini sağlamak, ödeneklerin ayrıntılı muhasebesini tutmak ve kesin hesabı çıkarmak,

ç) Müşavirliğin satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, taşınır veya taşınmaz kayıtlarını tutmak,

d)Müşavirliğin demirbaş malzemelerinin bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek,

e)Herhangi bir davaya konu olmuş veya olmamış Müşavirliğe gelen mal varlığı ya da

ilgi istek yazılarına cevap vermek,

f) Müşavirliğin resmî mühür ve birimlerin kaşe yaptırılması ile ilgili iş ve işlemlerini

yürütmek,

g)Müşavirliğin insan gücü planlaması ve personel ihtiyacı ile ilgili çalışmaları yapmak,

ğ) Müşavirlik personelinin sözleşme, maaş, ek ders ücreti, görev yolluğu, kişi borçları

vb. ödemeleri ile sendika üyeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) Müşavirlik personelinin, izin, sağlık raporu, istifa, emeklilik gibi özlük işlemleri,

göreve ilişkin seyahat ve benzeri işlemleri yürütmek,

ı) Müşavirlik personelinin disiplin, ödül ve ceza hukuku ile ilgili iş ve işlemlerini takip

etmek,  gizlilik ilkesine uygun olarak gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,

i)Vekâleten görevlendirme işlemlerini koordine ve takip etmek,

j)Personel devam kontrolü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve takibini yapmak,

k) Müşavirlik personelinin memnuniyeti ile performans ve motivasyonunun

arttırılması amacıyla önerilerde bulunmak, gerekli çalışmaları yapmak,

l) Müşavirlik çalışanlarına yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet içi eğitim programları planlamak ve yürütmek,

m) Müşavirlik özel hizmet alımı personelinin sevk ve idaresini yapmak,

n) Müşavirliğin sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile eşgüdüm içinde planlamak ve yürütmek,

o)Görevlerin ifasında, her aşamada Müşavirliğe bağlı tüm birimler ve ilgili diğer birim

ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

ö) Müşavirliğin Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre yerine getirilmesi gereken iş ve işlemleri yürütmek,

p)  Müşavirliğin temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, haberleşme, taşıma ve benzeri hizmetleri Bakanlığın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,

r) Birimleri arasında iletişim hizmetlerini koordine etmek, ortak yapılacak iş ve işlemleri takip etmek,

s) Görev alanı ile ilgili olarak mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek, 

 

Halkla İlişkiler Birimi

Halkla İlişkiler Biriminin görevleri;

a) Bakanlığın halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak,

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını değerlendirmek, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

c) Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) kanalı ile yapılan başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

ç) Vatandaşların mektup, e-mail, telefon vb. yollarla ilettikleri talep, şikayet, görüş ve önerilerine ilişkin başvuruları almak, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

d) Birimin hizmetleri ile ilgili seminer, sempozyum, konferans, toplantı ve hizmet içi eğitimlere katılmak,       

e) Hizmetleri iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

f) Birimin hizmetlerine ilişkin rapor, bilgi notu vb. düzenlemek,

g) Görev alanı ile ilgili olarak verilen diğer işleri yapmak,

ğ) Hizmete ilişkin veri kayıtlarını tutmak ve istatistiksel değerlendirmeler yaparak veri tabanı oluşturmak,

h) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile yapılan ortak çalışmalara ve toplantılara katılmak,

i) Görev alanı ile ilgili olarak mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek,

Çağrı Merkezleri Birimi

Çağrı Merkezleri Biriminin görevleri;

a) Faaliyetlerinin, belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak,

b) Alo 183, Alo 144 ve kurulması muhtemel diğer çağrı merkezleri aracılığı ile Bakanlığın hizmet alanında bulunan, ihmal, istismar ve şiddete uğramış veya uğrama riski taşıyan kadın, çocuk, yaşlı, engelliler ve şehit yakınları ve gaziler ile sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşların her türlü ihbar, talep, görüş ve önerilerini almak, mesleki rehberlik ve danışmanlık yapılmasını sağlamak, acil durumlarda emniyet, jandarma birimleri ve/veya acil müdahale ekip sorumluları ile iletişim kurulmak suretiyle müdahale edilmesini sağlamak,

c) Çağrı Merkezlerini koordine etmek, uygulamaları izlemek, değerlendirmek,  nitelikli hizmet verilebilmesi için gerekli önlemleri almak,

ç) Çağrı Merkezlerine gelen çağrıları sınıflayarak istatistiki bilgilerin oluşturulabileceği biçimde kayıt altına almak,

d) Birimin hizmetleri ile ilgili seminer, sempozyum, konferans, toplantı ve hizmet içi eğitimlere katılmak,

e) Hizmetleri iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

f) Birimin hizmetlerine ilişkin rapor, bilgi notu vb. düzenlemek,

g) Görev alanı ile ilgili olarak verilen diğer işleri yapmak,

ğ) Hizmete ilişkin veri kayıtlarını tutmak ve istatistiksel değerlendirmeler yaparak veri tabanı oluşturmak,

h) Veri kayıtlarını değerlendirmek, sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, hizmetlerin geliştirilmesi ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak,

ı) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile yapılan ortak çalışmalara ve toplantılara katılmak,

i) Görev alanı ile ilgili olarak mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek,